ศิษย์เก่าสม.นานาชาติ ได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น ในการประชุมวิชาการ APACPH ครั้งที่ 48 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

20 กันยายน 2559

นายแพทย์ Htet Aung Kyaw จากประเทศเมียนมา และทันตแพทย์ Yu Kubota จากประเทศญี่ปุ่น ศิษย์เก่าหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2015 ทั้งสองท่านได้รับรางวัลโปสเตอร์ดีเด่น จากประชุมวิชาการ APACPH ครั้งที่ 48 ณ เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าทั้งสองท่าน ที่ได้รับรางวัลฯ ดังกล่าว

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร