งานแสดงความยินดีฯ แด่ศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

21 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 "ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร