งานแสดงความยินดีฯ แด่ศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

21 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 "ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร