งานแสดงความยินดีฯ แด่ศาสตราจารย์ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ

21 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการแสดงความยินดี แด่ศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์พรรณ ศิลปสุวรรณ อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข เนื่องในโอกาสที่ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2558 "ประเภทดีเด่นเฉพาะทาง สาขาความเป็นครู" ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี พร้อมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร