งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559

21 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2559 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของงานฯ ดังกล่าว ภายในงานฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความรักและความผูกพันที่มีให้กับผู้เกษียณฯ ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งหมด 11 ท่าน ณ ห้องประชุมเฉลิมชัย ชัยกิตติภรณ์ ชั้น 2 อาคารตามรอยพระบาทพระบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร