งานเกษียณอายุราชการมหิดล ศาลายา ณ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

27 กันยายน 2559

รองศาสตราจารย์ ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2559 จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดล ในงานมีพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มราชสกุลมหิดล แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ประธานในพิธี เป็นผู้มอบเกียรติบัตร/เข็มราชสกุลมหิดล พร้อมกล่าวแสดงความขอบคุณข้าราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ผู้เกษียณอายุฯ เนื่องในวาระเกษียณฯ ในพิธีดังกล่าว มีผู้เกษียณอายุฯ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมงาน จำนวน 9 ท่าน ณ ห้อง Grand Auditorium ชั้น 4 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร