คณบดีมอบแจกันดอกไม้เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการครบรอบ 20 ปี

1 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีและร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการจัดการ ครบรอบ 20 ปี ณ อาคารมิว วิทยาลัยการจัดการ ถนนวิภาวดีรังสิต ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีฯ ครั้งนี้ด้วย

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร