นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) ทัศนศึกษา ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา

5 ตุลาคม 2559

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ไทย-นานาชาติ) นำนักศึกษาฯ ไปทัศนศึกษาฯ ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ เข้าร่วมการทัศนศึกษา ในครั้งนี้ ในการนี้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ ได้แนะนำและพานักศึกษาฯ เข้าชมโครงการส่วนพระองค์ในส่วนต่างๆ อาทิ โรงนมยูเอชทีสวนจิตรลดา, โรงเพาะเห็ด, โรงบดแกลบ, โรงกระดาษสา และโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา รวมทั้งโรงช้างต้น ด้วย สร้างความสนใจและประทับใจให้กับนักศึกษาฯ เป็นอย่างมาก

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร