คณบดีมอบกระเช้าแสดงความยินดีฯในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง

7 ตุลาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มอบกระเช้าแสดงความยินดีฯ แด่รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ประตาป สิงหศิวานนท์ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ณ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยานานาชาติ และ นางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมแสดงความยินดีฯ ในครั้งนี้ด้วย

1
2
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร