บรรยากาศการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10-13 ตุลาคม 2559

บรรยากาศการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร