บรรยากาศการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

10-13 ตุลาคม 2559

บรรยากาศการรับเสด็จ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 10-13 ตุลาคม 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร