สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม"

10 ตุลาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม" ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร