บันทึกเทป สัมภาษณ์อาจารยฺ์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา ออกรายการโภชนบำบัด

10 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชราณี ภวัตกุล อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ บันทึกเทป รายการ "โภชนบำบัด"สัมภาษณ์เรื่อง "กินอาหารอย่างไรไม่ให้เป็นเบาหวาน" และ "ไตวาย ไม่ตายไว แค่ปรับการกิน" ออกอากาศทางสถานี H Plus Channel (สถานีสุขภาพดี) ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 อาคารจรัล ยามะรัต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เขตราชเทวี

1
2
3
4
5
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร