สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม"เป็นวันที่ 2

11 ตุลาคม 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดุา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเข้ารับฟังการบรรยาย "หลักสูตรสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาสุขภาพและสิงแวดล้อม" เป็นวันที่ 2 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้บริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ

1
2
3
4
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร