วางพานพุ่มเนื่องในวันเทคโนโลยีไทย ประจำปี 2559 ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

19 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น "พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย" เนื่องใน "วันเทคโนโลยีของไทย" ประจำปี 2559 ณ ลานพระราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 4 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซอยโยธี กรุงเทพมหานคร

1
2
3
4
5
6
7
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร