การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "เทคนิคและวิธีเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน"

19 ตุลาคม 2559

งานบริหารทรัพยากรบุคคล จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เทคนิคและวิธีเขียนคู่มือเชิงปฏิบัติงาน" ได้รับเกียรติจาก นายเรืองชัย จรุงศิรวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ เป็นวิทยากรในการบรรยาย โดยนางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ กล่าวเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ระหว่างวันที่ 19-20 ตุลาคม 2559

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนดลยีสารสนเทศและการสื่อสาร