ประชุมการกำหนดสัดส่วนภาระงาน รายบุคคลของสำนักงานคณบดี

9 พฤศจิกายน 2559

นางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการชี้แจงการกำหนดสัดส่วนภาระงาน รายบุคคลของสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน โดยมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร