ประชุมการกำหนดสัดส่วนภาระงาน รายบุคคลของสำนักงานคณบดี

9 พฤศจิกายน 2559

นางนภาพร ม่วงสกุล เลขานุการคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการชี้แจงการกำหนดสัดส่วนภาระงาน รายบุคคลของสำนักงานคณบดี ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน โดยมีเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงอย่างพร้อมเพรียง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร