แสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์

14 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมบริหาร และรองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ และผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้และกระเช้าดอกไม้ แสดงความยินดีกับศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิงวรานันท์ บัวจีบ ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่งคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร