เจรจาความร่ววมือทางด้านวิชาการและวิจัยระหว่าง SAHRE ประเทศญี่ปุ่นและคณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล

18 พฤศจิกายน 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ชื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Dr. Toru Honda, MD ประธาน SHARE Organization ประเทศญี่ปุ่น และเป็นประธานในการเจรจาความร่วมมือทางด้านวิชาการและวิจัย ระหว่าง Services for the Health in Asian & African Regions (SHARE) Organization ประเทศญึ่ปุ่น และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ในการนี้รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล จากภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข, อาจารย์ ดร.อัจฉรา วรารักษ์ จากภาควิชาอนามัยชุมชน นักศึกษาสม.นานาชาติ จากประเทศญี่ปุ่นและ นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้าร่วมการเจรจาฯ ครั้งนี้ด้วย จัดโดย งานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร