โครงการอบรม "การยศาสตร์ในสำนักงาน"

28 พฤศจิกายน 2559

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดอบรม เรื่อง "การยศาสตร์ในสำนักงาน" โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วันทนี พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชา กล่าวเปิดการอบรมและกล่าวต้อนรับ วิทยากร Dr. Terrence J. Stobbe โดยมีคณาจารย์เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจร่วมรับฟังในหัวข้อการอบรมฯดังกล่าวจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 7 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร