ฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักศึกษาแลกเปลี่ยนสาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโทและพิธีปิด

28 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในพิธีปิด และรับฟังการนำเสนอผลการเรียนรู้ของนักศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์ ระดับปริญญาโท ได้แก่ Miss Kana Nishino จาก Kobe University ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับฟังในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 1608 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร