อบรม"โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารฐานข้อมูล Scopus"

30 พฤศจิกายน 2559

รองศาสตราจารย์ พิพัฒน์ ลักษมีจรัลกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมฯ "โครงการพัฒนาคุณภาพวารสารฐานข้อมูล Scopus" ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน มีคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมอบรมฯ เป็นจำนวนมาก จัดโดยงานวิจัยและวิชาการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร