ตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559

1 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์, รองศาสตราจารย์ดร.สุคนธา คงศีล ประธานหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต นานาชาติ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯ ในการสัมภาษณ์เพื่อตรวจประเมินระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ประจำปี 2559 โดยการตรวจประเมินหลักสูตรจัดขึ้นในวันที่ 1 และ 7 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุม 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร