ประชุมหารือเรื่อง "HIA Learning Center"

13 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นประธานในการประชุมหารือเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและการอบรมด้าน HIA กับผู้แทนจาก ADB ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร