การบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "How to Maximize Your Funding Success with NIH”

13 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง "How to Maximize Your Funding Success with NIH” วิทยากรโดย : Professor Mark H. Roltsch, Ph.D. โดยการบรรยายครั้งนี้มีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุม 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร