ต้อนรับอธิการบดีเพื่อติดตามการดำเนินงานและกำหนด PA ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนั้น คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำเสนอผลงานการดำเนินงาน เป้าหมาย ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร