ต้อนรับอธิการบดีเพื่อติดตามการดำเนินงานและกำหนด PA ประจำปีงบประมาณ 2560

13 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมบริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดี และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อติดตามผลการดำเนินงานและกำหนดแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2560 จากนั้น คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์นำเสนอผลงานการดำเนินงาน เป้าหมาย ปัญหา และอุปสรรคในการดำเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร