แสดงความยินดีเนื่องในวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์ฯ ครบรอบ 47 ปี

14 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมพิเศษและการประชาสัมพันธ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ครบรอบ 47 ปี พร้อมมอบของที่ระลึกและแจกันดอกไม้ แด่ รองศาสตราจารย์ ดร. ลือชัย ศรีเงินยวง คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร