ต้อนรับผู้แทนจากประเทศบังคลาเทศ ในการเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

15 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ให้การต้อนรับ Mr. Azim Uddin Ahmed Chairman Board of Trustees และผู้แทนจาก School of Health & Life Sciences North South University, Dhaka, Bangladesh ในการเจรจาความร่วมมือทางด้านการศึกษาและงานวิจัยระหว่าง 2 สถาบัน ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร. ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมการต้อนรับ ณ ห้องประชุม 1610 ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร