นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้รับรางวัล "Best Young Investigator Poster Award"

15 ธันวาคม 2559

นางสาวรัศมิ์ชญาณ์ จิระพงษ์ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด (สาขาวิชาระบาดวิทยา) ได้รับรางวัล "Best Young Investigator Poster Award" ในการประชุม The 2016 Kyoto Global Conference Rising Public Health Researchers "Universal Health Coverage and Health Economics" ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2559 ณ Kyoto University School of Public Health ประเทศญี่ปุ่น Cr.Assoc. Prof. Dr.Sukhontha Kongsin

1
2
3
4
5
6
7
8
9
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร