เปิดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค "สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

19 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีตีฆ้องและกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค ทั้งนี้คณบดีพร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับชมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานด้านสาธารณสุข การแสดงดนตรีไทยบรรเลง การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และสัปดาห์ตลาดนัด ๔ ภาค ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยการจัดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค "สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙" ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป จัดโดยสโมสรนักศึกษา กิจการนักศึกษา

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร