เปิดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค "สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙" ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙

19 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธีตีฆ้องและกล่าวเปิดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค ทั้งนี้คณบดีพร้อมทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมรับชมนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชกับงานด้านสาธารณสุข การแสดงดนตรีไทยบรรเลง การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงนาฏศิลป์ไทย และสัปดาห์ตลาดนัด ๔ ภาค ณ บริเวณอาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธาณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท โดยการจัดงานวัฒนธรรมไทย ๔ ภาค "สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙" ตั้งแต่วันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙ เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่ต่อไป จัดโดยสโมสรนักศึกษา กิจการนักศึกษา

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร