กิจกรรมสนทนาเกี่ยวกับ "ความประทับใจที่เมื่อครั้งอดีตเคยถวายงานรัชกาลที่ ๙"

20 ธันวาคม 2559

งานวัฒนธรรม ๔ ภาค สืบสานงานสาธารณสุขตามรอยพระยุคลบาทในรัชกาลที่ ๙ ของสโมสรนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีกิจกรรมการสนทนาเกี่ยวกับ "ความประทับใจที่เมื่อครั้งอดีตเคยถวายงานรัชกาลที่ ๙" ซึ่งได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิชิต สกุลพราหมณ์ อดีตหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวความประทับใจ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาให้ความสนใจร่วมรับฟัง ณ บริเวณชั้น ๑ อาคารสาธารณสุขวิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยสโมสรนักศึกษา กิจการนักศึกษา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร