ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลปูชนียแพทย์

20 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ปูชนียแพทย์ทุกท่าน พร้อมมอบดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร