ร่วมงานแสดงความยินดีแด่ผู้ที่ได้รับรางวัลปูชนียแพทย์

20 ธันวาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดี พร้อมด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ปูชนียแพทย์ทุกท่าน พร้อมมอบดอกไม้แด่ ศาสตราจารย์พิเศษ นายแพทย์กระแส ชนะวงศ์ ผู้ริเริ่มหลักสูตรปริญญาโทวิชาการบริหารงานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องเลี้ยงรับรอง ชั้น 3 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร