ต้อนรับผู้แทนจาก NCI USA เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัย

21 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ Dr.Ankur Garg, Health Scientist AAAS Science & Technology Policy Fellow, Center for Global Health (CGH), National Cancer Institute (NCI), National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health and Human Services & Ms. Lalida Ketgudee, CDC/CGH/DGHP เพื่อเจรจาความร่วมมือด้านการศึกษาและงานวิจัย ณ ห้องประชุม 1810 ชั้น 8 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโดยงานวิเทศสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร