ผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เข้าพบสวัสดีปีใหม่ 2560

28 ธันวาคม 2559

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับกระเช้าของขวัญ และกล่าวอวยพรเนื่องในวันปีใหม่ 2560 จากผู้แทนกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 5 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร