พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

5 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 60 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและความเป็นสิริมงคล ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร