คณบดีพร้อมด้วยทีมผู้บริหารและบุคลากรเข้าพบอธิการบดี เพื่อสวัสดีเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2560

5 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยทีมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าพบศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์อุดม คชินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสวัสดีเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 ณ อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5 มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร