การประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "GEOHealth Hub for Occupational and Environmental Health Seminar"

6 มกราคม 2560

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง "GEOHealth Hub for Occupational and Environmental Health Seminar" โดยมีการบรรรยายในหัวข้อ เรื่อง "Ergonomic research in the construction and fishing industries" วิทยากรโดย Bryan Buchholz, Ph.D. และหัวข้อเกี่ยวกับ "An overview of a ten-year nursing home study conducted through the Center for the Promotion of Health in the New England Workplace (CPH-NEW)" วิทยากรโดย Laura Punnett, Sc.D. ในการประชุมวิชาการนานาชาติดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษาให้ความสนใจร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุม 2702 ชั้น 7 อาคารพิชิต สกุลพราหมณ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร