การบรรยายพิเศษเรื่อง "Role of Health Economic in Public Health Research in Canada"

6 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ขวัญใจ อำนาจสัตย์ซื่อ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษและกล่าวต้อนรับวิทยากร Dr. Wanrudee Isaranuwatchai, PhD. Health Economist, Centre of Excellence for Economic Analysis Research (CLEAR) at St. Michael’s Hospital & Assistant Professor, Institute of Health Policy, Management and Evaluation at the University of Toronto, Canada ในการบรรยายเรื่อง "Role of Health Economic in Public Health Research in Canada" โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาสนใจร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุม 7518 ชั้น 5 อาคารสวัสดิ์ แดงสว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร