ต้อนรับผู้แทนจาก Bumthang District and Ministry of Health ประเทศภูฏาน

10 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับผู้แทนจาก Bumthang District and Ministry of Health ประเทศภูฏาน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Innovative Community Health Development Program" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2061
830
IMG_2061

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร