ต้อนรับผู้แทนจาก Bumthang District and Ministry of Health ประเทศภูฏาน

10 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ต้อนรับผู้แทนจาก Bumthang District and Ministry of Health ประเทศภูฏาน ที่มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ "Innovative Community Health Development Program" ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2049
1

IMG_2050
2

IMG_2052
3

IMG_2053
4

IMG_2054
5

IMG_2055
6

IMG_2056
7

IMG_2057
8

IMG_2061
9

IMG_2062
10

IMG_2063
11

IMG_2064
12

IMG_2066
13

IMG_2067
14

IMG_2068
15

IMG_2070
16

IMG_2080
17

IMG_2090
18

IMG_2095
19

IMG_2096
20

IMG_2098
21

IMG_2099
22

IMG_2100
23

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร