การเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559

11 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พร้อมอาจารย์สนับสนุนวิชาการในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พบนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะต้องออกฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้แจงกระบวนการ และขั้นตอนในการฝึกภาคสนามฯ โดยโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนามนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2122
830
IMG_2122

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร