การเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559

11 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พร้อมอาจารย์สนับสนุนวิชาการในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พบนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะต้องออกฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้แจงกระบวนการ และขั้นตอนในการฝึกภาคสนามฯ โดยโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนามนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2114
1

IMG_2118
2

IMG_2120
3

IMG_2121
4

IMG_2122
5

IMG_2123
6

IMG_2124
7

IMG_2126
8

IMG_2131
9

IMG_2133
10

IMG_2134
11

IMG_2142
12

IMG_2144
13

IMG_2145
14

IMG_2146
15

IMG_2147
16

IMG_2150
17

IMG_2151
18

IMG_2152
19

IMG_2157
20

IMG_2158
21

IMG_2159
22

IMG_2164
23

IMG_2169
24

IMG_2171
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร