การเตรียมวิชาการฝึกภาคสนาม ปีการศึกษา 2559

11 มกราคม 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์ ศิลาวรรณ ผู้อำนวยการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พร้อมอาจารย์สนับสนุนวิชาการในการฝึกปฏิบัติการภาคสนาม พบนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่จะต้องออกฝึกภาคสนาม ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ ชี้แจงกระบวนการ และขั้นตอนในการฝึกภาคสนามฯ โดยโครงการฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ หรือการฝึกภาคสนามนั้นเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ห้องเธียเตอร์ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

IMG_2178
26

IMG_2191
27

IMG_2195
28

IMG_2196
29

IMG_2200
30

IMG_2205
31

IMG_2206
32

IMG_2209
33

IMG_2211
34

IMG_2214
35

IMG_2218
36

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร