พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

12 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสุรินทร์โอสถานุเคาระห์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

DSC_0163
830
DSC_0163

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร