พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฯ

12 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์ ดร.วันทนีย์ พันธุ์ประสิทธิ์ หัวหน้าภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กับสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมสุรินทร์โอสถานุเคาระห์ ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นสักขีพยานฯ พร้อมทั้งคณาจารย์ ข้าราชการและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

DSC_0127
1

DSC_0132
2

DSC_0133
3

DSC_0134
4

DSC_0135
5

DSC_0136
6

DSC_0137
7

DSC_0138
8

DSC_0139
9

DSC_0140
10

DSC_0141
11

DSC_0142
12

DSC_0143
13

DSC_0144
14

DSC_0145
15

DSC_0146
16

DSC_0147
17

DSC_0148
18

DSC_0150
19

DSC_0152
20

DSC_0154
21

DSC_0155
22

DSC_0157
23

DSC_0158
24

DSC_0160
25

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร