อบรมฯ "การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA"

12 มกราคม 2560

รองศาสตราจารย์จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรม เรื่อง การจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนียา ร. (รัตนฤาทัย) นพรัตน์แจ่มจำรัส อาจารย์จากสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล การอบรมดังกล่าวมีผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานการประเมินหลักสูตรฯ เข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

IMG_2256
830
IMG_2256

ประชาสัมพันธ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร